Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων

I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ

Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων.

 • α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές µε εµπόρους για όλες τις εργασίες του ∆ιαµεταφορέα που συνδέονται µε την επιµέλεια της µεταφοράς.
 • β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εµπορικών εθίµων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νοµοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών συµβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου.

Aρθρο 2: Σύµβαση ∆ιαµεταφοράς.

 • α) Ανάθεση διαµεταφοράς είναι η σύµβαση µε την οποία ο ∆ιαµεταφορέας αναλαµβάνει εγγράφως (ηλεκτρονικά ή µε fax) έναντι αµοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη των εµπορευµάτων, να µεταφέρει αυτά στον τόπο προορισµού, όχι διενεργώντας τη µεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το µεταφορέα που θα µεταφέρει αυτά και µε τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύµβαση µεταφοράς στο δικό του όνοµα αλλά για λογαριασµό του αποστολέα ή του παραλήπτη.
 • β) Ο ∆ιαµεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως µεταφορέας στην εκτέλεση της µεταφοράς.

Aρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον ∆ιαµεταφορέα.

 • α) O ∆ιαµεταφορέας αναλαµβάνει, µετά από ειδική συµφωνία, εκτός από την επιµέλεια της µεταφοράς και όλες τις παρεπόµενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η µεταφόρτωση, η αποθήκευση, ο εκτελωνισµός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες.
 • β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του ∆ιαµεταφορέα που συνδέονται µόνο µε την επιµέλεια µεταφοράς, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς µε τον εντολέα.

Αρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα.

 • α) Η σύναψη της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς από τον ∆ιαµεταφορέα δεσµεύει τον εντολέα.
 • β) O εντολέας βαρύνεται µε όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς.
 • γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης. O ∆ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που µπορεί να προκύψουν λόγω της µη ή της καθυστερηµένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα.

Aρθρο 5: Οδηγίες του εντολέα.

Ο ∆ιαµεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί µόνο τις οδηγίες του εντολέα που προκύπτουν από τη σύµβαση επιµέλειας µεταφοράς και περιέχονται σ' αυτήν. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών του εντολέα προς τον ∆ιαµεταφορέα αποφασίζει ο τελευταίος σύµφωνα µε τη διακριτική του ευχέρεια, προς το συµφέρον του εντολέα και µέσα στα νόµιµα πλαίσια, χωρίς να ζηµιώνεται ο ∆ιαµεταφορέας. Ο εντολέας ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασµένες ή ανεπαρκείς οδηγίες του.

Αρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής.

 • α) Στην εντολή που δίνεται στον ∆ιαµεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εµπορευµάτων, η ποσότητα, το περιεχόµενο των κιβωτίων, οι διαστάσεις τους, το µικτό τους βάρος και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς. Tην ευθύνη για ζηµίες που οφείλονται σε µη πλήρη ή λανθασµένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωµένος ο ∆ιαµεταφορέας να ελέγξει ή να συµπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα.
 • β) O ∆ιαµεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εµπορευµάτων µόνο εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
 • γ) Ο ∆ιαµεταφορέας αναγράφει στο αποδεικτικό παραλαβής που εκδίδει το περιεχόµενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του µεταφερόµενου αγαθού κατά δήλωση του εντολέα.

Αρθρο 7: Μεταφερόµενα εµπορεύµατα.

 • α) Ο ∆ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει την µεταφορά εµπορευµάτων που µπορεί να προκαλέσουν ζηµία σε πρόσωπα, ζώα, άλλα εµπορεύµατα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη γραπτή συµφωνία ανάληψης ευθύνης από τον εντολέα.
 • β) Αν λόγω λανθασµένων ή ανεπαρκών οδηγιών o ∆ιαµεταφορέας ανέλαβε την επιµέλεια της µεταφοράς εµπορευµάτων τα οποία από τη φύση τους δεν µπορούν να γίνουν δεκτά, ή µπορούν να γίνουν δεκτά µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες,  όπως π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυµιάζουν, η εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη. Αν παρ' όλα αυτά λάβει χώρα η µεταφορά, ο ∆ιαµεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που µπορεί να προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωµα να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο για την προστασία των άλλων µεταφερόµενων εµπορευµάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

Αρθρο 8: Βάρος απόδειξης.

O ∆ιαµεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζηµίες, οι οποίες οφείλονται σε προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις του εντολέα, εκτός αν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν.

Αρθρο 9: ∆ιεύθυνση του εντολέα.

Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον ∆ιαµεταφορέα την διεύθυνσή του ή την αλλαγή διεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η τελευταία διεύθυνση που δόθηκε στον ∆ιαµεταφορέα. Ο ∆ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για ζηµίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασµένη διεύθυνση από τον εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλιπή ενηµέρωση σχετικά µε την αλλαγή διεύθυνσης του εντολέα.

Αρθρο 10: Αποστολή εγγράφων.

 • α) Ο ∆ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστηµένες ή να ασφαλίζει τη µεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
 • β) O ∆ιαµεταφορέας δεν είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τη γνησιότητα των υπογραφών σε δηλώσεις που αφορούν τα µεταφερόµενα αντικείµενα ή σε άλλα γραπτά κείµενα ή να ελέγχει την αρµοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο.

Αρθρο 11: Aνάκληση εντολής.

Ο εντολέας έχει δικαίωµα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν ο ∆ιαµεταφορέας δεσµεύθηκε µε τρίτους για την εκτέλεση της σύµβασης επιµέλειας µεταφοράς.
Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται µε όλα τα έξοδα και τις δηµιουργηθείσες δαπάνες καθώς και µε οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία που µπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής.

Aρθρο 12: Οµαδική µεταφορά εµπορευµάτων.

Ο ∆ιαµεταφορέας δικαιούται να αναλάβει την επιµέλεια µεταφοράς των εµπορευµάτων µε το σύστηµα GROUPAGE, δηλαδή οµαδικά µε άλλα εµπορεύµατα, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συµφωνήθηκε γραπτώς το αντίθετο.

Αρθρο 13: Εκχώρηση απαιτήσεων.

H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του ∆ιαµεταφορέα σε τρίτους ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι απαγορεύονται, ανεξαρτήτως της ισχύουσας νοµοθεσίας σε κάθε περίπτωση.

Aρθρο 14: Ειδικές ρυθµίσεις για µεταφορές από και σε λιµάνι.

 • α) Όταν πρόκειται για µεταφορά από και σε λιµάνι η φόρτωση και εκφόρτωση εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και όρους λειτουργίας του κάθε λιµένα και µε τους όρους που αναγράφονται στις φορτωτικές ή ναυλοσύµφωνα που εκδίδουν οι ναυτιλιακές ή οι πλοιοκτήτριες εταιρίες.
 • β) Οι συµφωνηθείσες τιµές δεν περιλαµβάνουν επιπρόσθετα έξοδα που προέρχονται από φόρτωση, µεταφόρτωση ή εκφόρτωση των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, του Σαββατοκύριακου ή των επίσηµων αργιών, κλπ.
 • γ) Όταν ο ∆ιαµεταφορέας αναλάβει την επιµέλεια της µεταφοράς των εµπορευµάτων στο λιµάνι φόρτωσης των εµπορευµάτων, δεν ευθύνεται για πιθανές καθυστερήσεις του πλοίου, για ελλιπή φόρτωση, υπερηµερία πλοίου, απαγόρευση απόπλου του πλοίου, για έξοδα φύλαξης, εκφόρτωση ή για οποιοδήποτε ζηµία που µπορεί να προκληθεί από τις ναυτιλιακές εταιρίες ή τους πράκτορες αυτών. Όλα τα προαναφερόµενα ειδικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

II. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Aρθρο 15: Αµοιβή του ∆ιαµεταφορέα, έξοδα.

 • α) Το ύψος της αµοιβής του ∆ιαµεταφορέα για την εκτέλεση της ανατεθείσης σ' αυτόν εντολής καθορίζεται µε συµφωνία των συµβαλλοµένων.
 • β) Εκτός από ρητή αντίθετη συµφωνία η αµοιβή και τα έξοδα προπληρώνονται µε την παραλαβή των εµπορευµάτων όταν εντολέας είναι ο αποστολέας και πριν την παράδοση των εµπορευµάτων όταν εντολέας είναι ο παραλήπτης.
 • γ) Τα τιµολόγια του ∆ιαµεταφορέα εξοφλούνται σε µετρητά. Ο εντολέας γίνεται υπερήµερος το αργότερο 15 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση υπερηµερίας του εντολέα ο ∆ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα να ζητήσει τόκους υπερηµερίας.

Αρθρο 16: Συµφωνία για την τιµή και την παροχή.

 • α) Προσφορές του ∆ιαµεταφορέα και συµφωνίες σχετικά µε τιµές και παροχές αφορούν πάντα µόνο τις ρητά αναφερόµενες παροχές του ∆ιαµεταφορέα ή/και τρίτων και, εφόσον δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, µόνο εµπορεύµατα κανονικού όγκου, κανονικού βάρους και ποιότητας. Οι προσφορές αυτές προϋποθέτουν κανονικές και ανεµπόδιστες συνθήκες καθ'όλη τη διάρκεια της µεταφοράς. Για παρεπόµενα τέλη και έξοδα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία. H πληρωµή δασµών, φόρων, δικαιωµάτων και δαπανών τρίτων καθώς και οποιαδήποτε παροχή ιδιαιτέρων υπηρεσιών βαρύνουν τον εντολέα.
 • β) Πιθανές ανατιµήσεις στους ναύλους των µεταφορέων ή στους τελωνειακούς δασµούς, αλλαγές στις ισοτιµίες των ξένων νοµισµάτων, φόρους, επιβαρύνσεις κλπ. που ήταν αδύνατο να είχαν προβλεφθεί εκ των προτέρων δικαιολογούν ανάλογες προσαρµογές στην αµοιβή και τα έξοδα του ∆ιαµεταφορέα.

Aρθρο 17: Άρνηση παραλαβής.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή των µεταφερθέντων εµπορευµάτων, ο ∆ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα επιστροφής αυτών στον εντολέα, µε δαπάνη του εντολέα. Για την επιστροφή των εµπορευµάτων τον κίνδυνο φέρει ο εντολέας. Ο εντολέας ευθύνεται επίσης για κάθε δαπάνη που οφείλεται στην άρνηση του παραλήπτη προς παραλαβή.

Αρθρο 18: Συµψηφισµός.

Oι απαιτήσεις για την αµοιβή και τα έξοδα του διαµεταφορέα από την επιµέλεια της µεταφοράς δεν συµψηφίζονται.

IΙΙ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αρθρο 19: Παράδοση εµπορευµάτων.

 • α) Η παράδοση των εµπορευµάτων συντελείται µε την υπογραφή των φορτωτικών εγγράφων ή την παράδοση της διατακτικής στον παραλήπτη που αναφέρεται στα ως άνω φορτωτικά έγγραφα ή τυχόν αναγραφόµενο εντολοδόχο αυτού.
 • β) εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα εµπορεύµατα ή για λόγο, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ∆ιαµεταφορέας δεν γίνει η παράδοση των εµπορευµάτων, τα εµπορεύµατα παρακατίθενται σε χώρο επιλογής του ∆ιαµεταφορέα µε κίνδυνο και έξοδα του εντολέα και ο ∆ιαµεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ασφαλίσει. Ο ∆ιαµεταφορέας επιπλέον δεν ευθύνεται για πλειστηριασµούς, δηµεύσεις κ.λ.π. οι οποίες µπορούν να επιβληθούν στα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους στη χώρα που δεν παραδόθηκαν αυτά.

Αρθρο 20: Παράδοση των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή της αξίας τους.

Η παράδοση των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή της αξίας τους, προϋποθέτει ειδική και ρητή εντολή του εντολέα- φορτωτή. Μόνο η ένδειξη "C.O.D." (cash on delivery) επί του εµπορικού τιµολογίου δεν συνιστά υποχρέωση παράδοσης των εµπορευµάτων µε αντικαταβολή για τον ∆ιαµεταφορέα.

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Αρθρο 21: Καµία εγγύηση για προθεσµίες.

Eκτός από προηγούµενη γραπτή συµφωνία, ο ∆ιαµεταφορέας δεν εγγυάται ούτε συγκεκριµένη ηµεροµηνία παράδοσης ούτε µια καθορισµένη σειρά προτεραιότητας για την εκτέλεση της µεταφοράς. Η απλή ένδειξη του χρόνου παράδοσης από τον εντολέα, δεν συνιστά υποχρέωση για τον ∆ιαµεταφορέα. Ο ∆ιαµεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασµένων πληροφοριών που δίνονται από µεταφορείς ή τους πράκτορές τους σχετικά µε τις ηµεροµηνίες ή τους όρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή παράδοσης των εµπορευµάτων.

Αρθρο 22: Aδυναµία εκπληρώσεως, πληµµελής εκπλήρωση.

Γεγονότα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆ιαµεταφορέα, λόγω των οποίων αδυνατεί να εκπληρώσει ολoκληρωτικά ή εν µέρει τις υποχρεώσεις του, τον ελευθερώνουν για το χρονικό διάστηµα που διαρκούν από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια εντολών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα παραπάνω γεγονότα. Επίσης σ' αυτές τις περιπτώσεις, έχει το δικαίωµα ο ∆ιαµεταφορέας να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, ακόµη και στην περίπτωση που έχει µερικώς εκπληρώσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιαµεταφορέας έχει δικαίωµα να ζητήσει τα έξοδα που έχει κάνει.

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

Αρθρο 23: Aσφάλιση εµπορευµάτων.

 • α) Ο ∆ιαµεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίσει για λογαριασµό του εντολέα το εµπόρευµα µόνο αν του έχει δοθεί ρητή έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται η ασφαλιστική αξία και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι.
 • β) Το γεγονός της ασφάλισης προηγούµενων φορτώσεων του ίδιου εντολέα δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του ∆ιαµεταφορέα να ασφαλίσει και τις επόµενες µεταφορές του ίδιου εντολέα. Η απλή αναφορά αξιών των εµπορευµάτων δεν µπορεί να θεωρηθεί επίσης ως εντολή για ασφάλιση.
 • γ) Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν αναλαµβάνει ο ∆ιαµεταφορέας τις υποχρεώσεις που έχει ο ασφαλισµένος. Υποχρεούται ωστόσο να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση της αξίωσης από την ασφάλιση.
 • δ) Αν δεν προσδιορίζονται εγγράφως από τον εντολέα οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι, η ασφάλιση των εµπορευµάτων γίνεται για τους συνήθεις κινδύνους και εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται από την συµβαλλόµενη ασφαλιστική εταιρία.
 • ε) Ο ∆ιαµεταφορέας δεν µπορεί ποτέ να θεωρηθεί συνασφαλιστής.
 • στ) Ο Εντολέας και η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να παραιτηθούν κάθε αξιώσεως εναντίον του ∆ιαµεταφορέα σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

VI. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Aρθρο 24: Προσωρινή Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.

 • α) H προσωρινή αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του ∆ιαµεταφορέα στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δηµόσιες).
 • β) Αν έχει αποθηκεύσει προσωρινά ο ∆ιαµεταφορέας τα εµπορεύµατα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση µεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν µεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο ∆ιαµεταφορέας οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν. γ) Υποχρέωση του ∆ιαµεταφορέα για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει µόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή µισθωµένους από αυτόν χώρους και µόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον εντολέα.

Aρθρο 25: Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγµατοληψία των εµπορευµάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι προσωρινά αποθηκευµένα, πρέπει να έχει προηγουµένως συµφωνηθεί και να εκτελεστεί µόνο µε συνοδεία του ∆ιαµεταφορέα ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Αρθρο 26: ∆ικαίωµα εκποίησης των προσωρινά αποθηκευθέντων εµπορευµάτων.

 • α) Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης που ο δικαιούχος των εµπορευµάτων αρνείται να τα παραλάβει, ο ∆ιαµεταφορέας δικαιούται να προβεί στην εκποίηση αυτών, µετά από έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
 • β) Το αντίτιµο της εκποίησης των εµπορευµάτων θα αποδίδεται στο δικαιούχο αυτών, µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων και εξόδων του ∆ιαµεταφορέα.

VII. ΠΡΟΝΟΜΙA

Aρθρο 27: Εξασφάλιση των απαιτήσεων του ∆ιαµεταφορέα.

Ο ∆ιαµεταφορέας έχει για κάθε ληξιπρόθεσµη απαίτηση που προέρχεται κατά την εκτέλεση της συµβάσεως επιµέλειας µεταφοράς, νόµιµο ενέχυρο και δικαίωµα παρακράτησης στα εµπορεύµατα του εντολέα. Τα ως άνω προνόµια εξασφαλίζουν όχι µόνο απαιτήσεις κάθε φύσεως σχετικές µε τα εµπορεύµατα τα οποία ο ∆ιαµεταφορέας έχει στην κατοχή του, αλλά και εκείνες που αφορούν τα εµπορεύµατα που έχουν ήδη παραδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας του εµπορεύµατος, οι αξιώσεις του ∆ιαµεταφορέα ικανοποιούνται και από την τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζηµίωση.

VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Αρθρο 28: Eκταση ευθύνης.

 • α) Η ευθύνη του ∆ιαµεταφορέα περιορίζεται ή απαλλάσσεται αυτός σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις ή τις διατάξεις που ακολουθούν. Ο ∆ιαµεταφορέας ευθύνεται όταν η ζηµία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ίδιου ή των υπαλλήλων του.
 • β) Οι διατάξεις των διεθνών συµβάσεων µεταφοράς που ρυθµίζουν τον περιορισµό ή την απαλλαγή από την ευθύνη του µεταφορέα, έχουν άµεση εφαρµογή και επί της ευθύνης του ∆ιαµεταφορέα.

Aρθρο 29: Περιορισµός της ευθύνης του ∆ιαµεταφορέα.

 • α) Εάν οι περιεχόµενες στη σύµβαση ∆ιαµεταφοράς οδηγίες του εντολέα περιορίζουν την ελευθερία δράσης του ∆ιαµεταφορέα, τότε επέρχεται αντίστοιχη µείωση της έκτασης της ευθύνης του. Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας στα εµπορεύµατα που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε τις οδηγίες του εντολέα ο ∆ιαµεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του.
 • β) Η ευθύνη του ∆ιαµεταφορέα ή του µεταφορέα απέναντι στον εντολέα, δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτή των πρακτόρων τους ή των ξένων ανταποκριτών σε σχέση µε τους νόµους, τις διατάξεις, τους κανόνες και τα έθιµα που ισχύουν στη χώρα των προαναφερθέντων πρακτόρων και ξένων ανταποκριτών.

Αρθρο 30: Ανώτατα όρια ευθύνης.

Σε περίπτωση ευθύνης του ∆ιαµεταφορέα λόγω βλάβης, απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης των µεταφεροµένων εµπορευµάτων τόσο όταν τούτο οφείλεται σε προσωπική ευθύνη του ∆ιαµεταφορέα όσο και σε ευθύνη τρίτων µεταφορέων στους οποίους ανέθεσε την εκτέλεση της µεταφοράς, η οφειλόµενη αποζηµίωση περιορίζεται στα όρια που προβλέπονται από τις διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο και ρυθµίζουν τη σχετικήσύµβαση µεταφοράς.

Aρθρο 31: Εµπορεύµατα µεγάλης αξίας.

Για εµπορεύµατα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ευθύνης του µεταφορέα που προβλέπονται από τις διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο, καθώς και για χρήµατα, έγγραφα, αξιόγραφα, έργα τέχνης και κοσµήµατα ευθύνεται ο ∆ιαµεταφορέας µόνο αν του δόθηκε από τον εντολέα εγκαίρως µία έγγραφη ένδειξη της αξίας των µεταφεροµένων εµπορευµάτων, ούτως ώστε να ήταν σε θέση να αποφασίσει για την αποδοχή ή άρνηση της εντολής, εγγράφως.

Αρθρο 32: Απαλλαγή του ∆ιαµεταφορέα από την ευθύνη του. 

1) Η ευθύνη του ∆ιαµεταφορέα αποκλείεται: 

 • α) Για ζηµίες οφειλόµενες είτε σε κλοπή µε την έννοια του αρθ. 374 στοιχ. γ ΠΚ είτε σε ληστεία µε την έννοια του αρθ. 380 ΠΚ.
 • β) Για ζηµίες οφειλόµενες στην ύπαρξη νοµικών ή διοικητικών εµποδίων και δυσχερειών κατά την εκτέλεση της σύµβασης (έλλειψη ή καθυστερηµένη παραλαβή εγγράφων, εγγράφων εκτελωνισµού, εγκρίσεων εισαγωγής ή εξαγωγής κλπ). Επίσης δεν ευθύνεται o ∆ιαµεταφορέας για µεταφορικά έξοδα, έξοδα εκτελωνισµού, τέλη, φόρους και άλλα έξοδα που έχουν επιβληθεί λανθασµένα από αρχές.
 • γ) Για απώλεια ή βλάβη πραγµάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποστολέα κατά τη φόρτωση ή σε ελάττωµα αυτών ή σε ελλιπή ή πληµµελή συσκευασία. O ∆ιαµεταφορέας εξουσιοδοτείται σε τέτοιες περιπτώσεις να δεχτεί από τους µεταφορείς, τους αποθηκευτές και παραλήπτες γενικώς, επιφυλάξεις σχετικά µε την συσκευασία των εµπορευµάτων.
 • δ) Για ζηµία η οποία δεν θα αποτρεπόταν, ακόµη και αν ο ∆ιαµεταφορέας είχε καταβάλλει το ανώτατο όριο επιµέλειας και προσοχής, ακόµη και αν είχε λάβει τα αναγκαία µέτρα προς αποφυγή της ζηµίας ή ήταν αντικειµενικά αδύνατο να τα λάβει.
 • ε) Για ζηµίες λόγω της φύλαξης σε εξωτερικό χώρο, αν µια τέτοια φύλαξη είχε συµφωνηθεί, ή αν µία άλλη φύλαξη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των αγαθών ή λόγω των περιστάσεων.
 • στ) Για ζηµίες λόγω ανωτέρας βίας, επιδράσεις κακών καιρικών φαινοµένων, ζηµίες µηχανηµάτων, καλωδιώσεων, επίδρασης άλλων αγαθών, ζηµίες από ζώα ή φυσικής φθοράς των αγαθών. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ιαµεταφορέας ευθύνεται µόνο αν αποδειχθεί, ότι υπαίτια δηµιούργησε τη ζηµία.
 • ζ) Για ζηµίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αµέλεια του ∆ιαµεταφορέα ή των προστιθέντων του.
 • η) Για ζηµίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιµένων, τελωνείων ή άλλων δηµοσίων αποθηκών.

2) Aν σύµφωνα µε τις περιστάσεις ήταν δυνατό να προκληθεί ζηµία από τους παραπάνω κινδύνους, τεκµαίρεται, ότι ο κίνδυνος επήλθε από τους παραπάνω κινδύνους.

Αρθρο 33: Παύση της ευθύνης του ∆ιαµεταφορέα.

Η ευθύνη του ∆ιαµεταφορέα παύει µε την πραγµατική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εµπορευµάτων από τον παραλήπτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.  

Aρθρο 34: Άµεση, γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζηµίας.

 • α) Όλες οι ζηµίες, ακόµη και αυτές που δεν είναι δυνατό να διαπιστωθούν εξωτερικά, πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον ∆ιαµεταφορέα αµέσως κατά την παράδοση των εµπορευµάτων. Αν η παράδοση των εµπορευµάτων έγινε από το ∆ιαµεταφορέα, η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζηµίας πρέπει να γίνει σ' αυτόν σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) ηµερών.
 • β) Στην περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκµαίρεται ότι η ζηµία έγινε µετά την παράδοση των εµπορευµάτων.
 • γ) Eάν η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζηµίας γίνει σ' ένα χρονικό σηµείο, κατά το οποίο δεν είναι δυνατό να στραφεί πλέον ο ∆ιαµεταφορέας κατά τρίτων, ο ∆ιαµεταφορέας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις συνέπειες.

Αρθρο 35: Συνυπολογισµός ωφελειών.

Στις περιπτώσεις που η αποζηµίωση που πρέπει να καταβάλλει ο ∆ιαµεταφορέας για τη ζηµία ανέρχεται µέχρι την πλήρη αξία του εµπορεύµατος, ο ∆ιαµεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή της µόνο αν του µεταβιβαστεί η κυριότητα στο εµπόρευµα και του εκχωρηθούν οι απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του ασφαλίσµατος σε σχέση µε το εµπόρευµα, του εντολέα ή του παραλήπτη κατά τρίτων.

Αρθρο 36: Ευθύνη ∆ιαµεταφορέα σε συνδυασµένη µεταφορά.

Επί µεταφοράς, εκτελούµενης βάσει ενιαίας συµβάσεως (συνδυασµένη µεταφορά), το περιεχόµενο και η έκταση της ευθύνης του ∆ιαµεταφορέα λόγω µερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης του µεταφερόµενου εµπορεύµατος εξαρτάται από το νόµο που διέπει το τµήµα της µεταφοράς στο οποίο συνέβη η απώλεια ή ζηµία.

IX. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αρθρο 37: Παραγραφή.

 • α) Οι αξιώσεις κατά του ∆ιαµεταφορέα, για αποζηµίωση λόγω µερικής ή ολικής απώλειας ή βλάβης του µεταφερθέντος εµπορεύµατος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 107 του Εµπορικού Νόµου, παραγράφονται, αν µεν πρόκειται για εξωτερική (δηλαδή εκτός της ελληνικής Επικράτειας) µεταφορά, εντός έτους, ενώ αν πρόκειται για εθνική / εσωτερική  (δηλαδή εντός της ελληνικής Επικράτειας) µεταφορά / διακίνηση, εντός εξαµήνου. Εξαιρείται βέβαια η περίπτωση, που η ζηµία προκλήθηκε από παράνοµη αυτοτελή συµπεριφορά του ∆ιαµεταφορέα.
 • β) Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει, προκειµένου µεν περί ολικής απώλειας από την ηµέρα κατά την οποία τα εµπορεύµατα έπρεπε να παραδοθούν, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από την ηµέρα κατά την οποία τα εµπορεύµατα παραδόθηκαν ή προσφέρθηκαν στον παραλήπτη.

X. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Αρθρο 38: Τόπος εκπλήρωσης, δωσιδικία, ισχύς του ελληνικού δικαίου.

 • α) Τόπος εκπλήρωσης της σύµβασης ∆ιαµεταφοράς είναι για όλα τα µέρη η έδρα ή το υποκατάστηµα του ∆ιαµεταφορέα προς το οποίο απευθύνεται η εντολή διαµεταφοράς.
 • β) Αρµόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση ∆ιαµεταφοράς ή βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτή είναι, για όλα τα µέρη, το δικαστήριο στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του ∆ιαµεταφορέα, µε την επιφύλαξη ρήτρας αποκλειστικής αρµοδιότητας των εκδιδόµενων φορτωτικών. Για αξιώσεις κατά του ∆ιαµεταφορέα αρµόδιο είναι αποκλειστικά αυτό το δικαστήριο.
 • γ) Για τις έννοµες σχέσεις µεταξύ του ∆ιαµεταφορέα και του εντολέα ή των διαδόχων του ισχύει το ελληνικό δίκαιο, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα µε νόµο και ρυθµίζουν τη σχετική σύµβαση µεταφοράς.

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax