Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Πιστοποιήσεις ISO

iso9001 

 

iso27001

 

iso27001-2

 

Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλεια των Πληροφοριών

Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της εταιρίας μας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους, είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία μας, προκειμένου να επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της.

Πολιτική της εταιρείας είναι να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και για τη διασφάλιση των πληροφοριών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Διοίκηση της εταιρίας έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015 & ENISO 27001:2013 και δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενά της μέρη για τα εξής:

 • Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
 • Να αναγνωρίζει, να καταγράφει και να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους τόσο για την ποιότητα όσο και για την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Να λαμβάνει ενεργά μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων.
 • Να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών, με σκοπό τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, είτε αυτές βρίσκονται σε ηλεκτρονική είτε σε φυσική (χαρτί) μορφή.
 • Να προσφέρει εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας, καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας της.
 • Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
 • Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού της.
 • Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
 • Να αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον.
 • Να εκσυγχρονίζει την οργάνωσή της, για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
 • Να συμμορφώνεται απόλυτα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Να παρέχει υπηρεσίες σταθερής ποιότητας που συμμορφώνονται απόλυτα με τα Εθνικά και Κοινοτικά Πρότυπα.
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτήν και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα και σέβεται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάξεις.

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας των Πληροφοριών, εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παροχής των υπηρεσιών μας, κατανοείται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας – αρχής γενομένης από τη Διοίκηση και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Η υλοποίηση της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και των υπεύθυνων τμημάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Δημήτριος Α. Σίμος

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax

ISO 27001-E

ISO9001-logo